La nostra història

Einesa Cable S.L és una enginyeria de Telecomunicacións que va néixer l’any 2000, ara ja fa més de 18 anys, com a necessitat de dur a terme projectes de disseny i implementació de Fibra Òptica.

Des de les hores s’han realitzat extensos projectes de desplegament de Fibra Òptica per empreses tant privades com públiques, així com pel mateix Govern de Catalunya. Però també s’ha aprofundit en altres conceptes dins del mon de les Telecomunicacions, col·laborant en projectes urbanístics i d’edificació, estudis de radiodifusió i cobertura així com la teledistribució de senyals de TV terrestre i per satèl·lit.

Degut a necessitats dels clients, l’any 2017 es va crear una empresa instal·ladora partner d’Einesa Cable S.L per tal de cobrir la demanda del mercat i poder oferir un servei més personalitzat, aquesta empresa pren el nom d’Insecable S.L. En ella es duen a terme instal·lacions de Fibra Òptica en diferents poblacions, coordinant-se amb la part d’enginyeria d’Einesa Cable S.L, per tal d’executar projectes d’excel·lència en enginyeria.

Nuestra historia

Einesa Cable S.L es una ingeniería de Telecomunicaciónes que nace en el año 2000, como necesidad de realizar proyectos de diseño e implementación de Fibra Óptica.

Desde ese momento se han realizado extensos proyectos de despliegue de Fibra Óptica para empresas tanto privadas como públicas, así como para el mismo Gobierno de Cataluña. A su vez, se ha profundizado en otros conceptos dentro del mundo de las Telecomunicaciones, colaborando en proyectos urbanísticos y de edificación, estudios de radiodifusión y cobertura así como de teledistribución de señales de TV terrestre y por satélite.

Debido a las necesidades de los clientes, el año 2017 se creó una empresa instaladora partner de Einesa Cable S.L para cubrir la demanda del mercado y poder ofrecer un servicio más personalizado, esta empresa toma el nombre de Insecable S.L. En ella se realizan instalaciones de Fibra Óptica en distintas poblaciones, coordinándose con la parte de ingeniería de Einesa Cable S.L, con el fin de ejecutar proyectos de excelencia en ingeniería.

Our history

Einesa Cable S.L is an Engineering Company founded in 2000 as a need for developing and implementing Fiber-Optic solutions.

Since then many extended Fiber-Optic projects have been done for private and public Companies, also for the Catalan Government. Moreover, other Telecommunications projects have been worked out as Edification and Urban projects, Radio-diffusion network studies and Tele-distribution signals for World TV as Satellite.

Due to client´s needs, in 2017 a partner company to Einesa Cable S.L was created. That Company was called Insecable S.L. Insecable S.L installs Fiber-Optic solutions in many cities and towns, acting in coordination with the Engineering department of Einesa Cable S.L, with the goal to achieve excellence engineering projects.