ICT´s

Infraestructura Comuna de Telecomunicacions (ICT)

En l’actualitat i segons el marcat en la llei 9/2014, del 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel) es busca, a més d’altres objectius incentivar la competència i al mateix temps les inversions.

Un element cabdal per facilitar l’extensió de les xarxes de nova generació és la incorporació als edificis de nova construcció d’una Infraestructura Comuna de Telecomunicacions que permet que en els trams finals de les xarxes d’accés als usuaris els diferents operadors de telecomunicacions puguin accedir amb facilitat als habitatges amb els elements que necessitin.

Aquestes infraestructures donen llibertat als usuaris a l’hora de canviar d’operador i facilita la incorporació de nous serveis que puguin aparèixer en un futur.

El procediment per tal d’instal·lar trams finals de xarxa pel primer operador que vol proporcionar un servei de telecomunicacions a un edifici és el següent:

El primer operador que vulgui realitzar el desplegament de trams finals de xarxa de fibra òptica fent ús dels elements comuns dels edificis, finques i conjunts immobiliaris, quants aquests no disposin d’Infraestructura Comuna de Telecomunicacions que no disposi de cables portadors de Fibra Òptica, s’haurà de realitzar una comunicació per escrit a la comunitat de propietaris adjuntant una memòria descriptiva de l’actuació com a pas previ a la instal·lació.

La instal·lació no podrà realitzar-se si, en el termini d’un mes des de la comunicació la comunitat de propietaris:

  • Acredita que no hi ha cap copropietari interessat a disposar de la infraestructura (S’ha de diferenciar el fet d’estar interessat en la infraestructura amb si després es contractaran o no els serveis que la mateixa proporciona).
  • Manifesten que dintre dels següents 3 mesos a la data de la resposta, la comunitat es farà càrrec de la instal·lació d’una infraestructura o l’adaptació de l’existent. Aquesta decisió ha de ser aprovada de forma expressa per la junta de propietaris com a mínim per un terç dels integrants d’aquesta, segons estableix l’article 4 del Reial Decret Llei 1/1998, del 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per l’accés als serveis de telecomunicacions.

Després d’un mes de la comunicació sense obtenir resposta, o en el termini dels tres mesos següents a la resposta sense que s’hagi realitzat la instal·lació de la infraestructura comuna de telecomunicacions, el primer operador es troba habilitat per iniciar la instal·lació dels trams finals de xarxa.

No és necessari convocar una junta de propietaris per a donar resposta a la comunicació de l’operador. Aquesta convocatòria només serà necessària per acordar la instal·lació de la infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT) que inclogui els portadors de fibra òptica o l’adaptació dels que existien prèviament.

Malgrat tots els supòsits, l’operador ha d’indicar la d’ata d’inici de la instal·lació.

Procediment per instal·lar trams finals per el segon i successius operadors en una comunitat de propietaris.  

Per tal de garantir que tots els ciutadans puguin accedir a una oferta plural i diversificada de xarxes i serveis de telecomunicacions dels diferents operadors així com garantir la lliure competència entre els diferents operadors, un cop un operador ha finalitzat el desplegament de la xarxa d’accés a un edifici, els següents operadors també estaran habilitats directament per a desplegar trams finals de xarxa de fibra òptica a la comunitat de propietaris.

Igualment l’operador interessat a realitzar la instal·lació haurà de comunicar-ho amb l’antelació d’un mes. Passat aquest termini l’operador podrà efectuar la instal·lació simplement comunicant la data d’inici de l’actuació a la comunitat.